หน้าแรก

พรรครวมแผ่นดิน

พัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
รับใช้ประชาชน

ผลักดันนโยบาย

1. เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง

2. พัฒนาระบบการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม

4. พัฒนาระบบเกษตรกรรม (Smart Farmer)

5. เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ครู และอสม.

6. กระจายอำนาจรัฐสู่ชุมชน

7. สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ ของกลุ่ม LGBTQ

8. ปรองดองลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย

9. ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด แก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า PM2.5

10. ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาสินค้า SME

11. เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ เพิ่มรายได้ประเทศ

12. ปฏิรูปการเกณฑ์ทหาร ส่งเสริม มหาวิทยาลัยลูกผู้ชาย

"เชียงใหม่ล้านนา มหานคร" นโยบายที่ตั้งใจทำเพื่อคนเชียงใหม่