ผลักดันนโยบาย

1. เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง

กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง กระจายความมั่งคั่งสู่ภูมิภาค “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดภาระหนี้ สร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และกระจายความมั่งคั่งสู่ภูมิภาค” ต้องเร่งแก้ไข เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดภาระหนี้สิน

2. พัฒนาระบบการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ

ด้านนโยบายด้านการศึกษา จัดให้มีการเรียนฟรี ถึงระดับอุดมศึกษา สนับสนุนให้เด็กเรียนสายอาชีวะศึกษา โดยคํานึงถึง การพัฒนาประเทศปัจจุบันและอนาคตเป็นหลัก

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม สนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬา สู่เวทีระดับโลก

ให้ไทยเป็นประตูทางผ่านหลักของการ ท่องเที่ยวในภูมิภาค และส่งเสริมสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาสู่ ความเป็นเลิศ

4. พัฒนาระบบเกษตรกรรม (Smart Farmer) พ.ร.บ.สินค้าเกษตร

5. เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ครู และอสม.

6. กระจายอำนาจรัฐสู่ชุมชน

7. สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ส่งเสริมสุขภาพ สิทธิเสรีภาพ ของกลุ่ม LGBTQ และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

8. ปรองดองลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย

9. ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน แก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า PM2.5 พ.ร.บ.อากาศสะอาด อย่างเร่งด่วน

10. ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาสินค้า SME

11. เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ เพิ่มรายได้ประเทศ

12. ปฏิรูปการเกณฑ์ทหาร ส่งเสริมมหาวิทยาลัยลูกผู้ชาย (โดยสมัครใจ)