กรรมการบริหารพรรค

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าพรรค
Facebook pageInstagramWebsite
พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
รองหัวหน้าพรรค
พลตรี พิชิต บุตรวงษ์
รองหัวหน้าพรรค
นางบุญญาพร นาตะธนภัทร
รองหัวหน้าพรรค
นายจำลอง ครุฑขุนทด
เลขาธิการพรรค
นายณัฐพล ทองคำ
เหรัญญิกพรรค
นายมนตรี พรมวัน
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
โฆษกพรรค
นายชิงชัย ก่อประภากิจ
กรรมการบริหารพรรค
นายมาโนช อุณหกาญน์กิจ
กรรมการบริหารพรรค
นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์
กรรมการบริหารพรรค
นายสุรียา ยีลูมา
กรรมการบริหารพรรค
นางสาวกานดา ถาวรประพาฬ
กรรมการบริหารพรรค
พันเอก ธีรเดช เบญจาธิกุล
กรรมการบริหารพรรค