กรรมการบริหารพรรค

พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก
หัวหน้าพรรค
กชพร เวโรจน์
ประธานที่ปรึกษาพรรค หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งภาคเหนือ
นายรณฤทธิชัย คานเขต
เลขาธิการพรรค
นายณัฐพล ทองคำ
เหรัญญิกพรรค
นางสาวกานดา ถาวรประพาฬ
นายทะเบียนสมาชิก
นายสพัชญ์นนทน์ เชสพีเดส
โฆษกพรรค
พลตรีพิชิต บุตรวงศ์
รองหัวหน้าพรรค
นายมนตรี พรมวัน
รองหัวหน้าพรรค
นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์
รองหัวหน้าพรรค
นายมาโนช อุณหกาญน์กิจ
กรรมการบริหารพรรค
นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์
กรรมการบริหารพรรค
นายโชคชัย ตันประเสริฐ
กรรมการบริหารพรรค
พ.อ. ธีรเดช เบญจาทิกุล
กรรมการบริหารพรรค
นางสาวอภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการบริหารพรรค
นายเชนทร์ ภัทรนาวิก
กรรมการบริหารพรรค