พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

“ไม่ว่าผมจะยืนอยู่ตรงจุดไหน ผมยังคงเจตนารมณ์เดิม คือทำงานของผมไปให้ดีที่สุด.. ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหน ใหม่ กลาง เก่า ทุกท่าน ผมยินดีรับฟังปัญหาของพวกท่าน และร่วมมือกันแก้ไขให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็น ดำเนินไปได้ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป”

ประวัติส่วนตัว

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 • อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย
 • อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • อดีตประธานกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ
 • อดีตราชองครักษ์พิเศษ
 • กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม
 • อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
 • อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. – ผู้ช่วย ผบ.ทบ.
 • ประธานที่ปรึกษา ทบ. อัตราจอมพล

การศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

คนรุ่นใหม่ เกิดจากคนรุ่นก่อนหน้า คนรุ่นเก่า มีหน้าที่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างให้ความรู้ความเข้าใจต่อคนรุ่นใหม่ด้วยความรัก และเมตตาเมื่อคนทุกรุ่นนำความรู้ความสามารถที่ตนมี ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ และประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนหน้ามารวมกัน หันหน้ารับฟังซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ไขทุกปัญหาด้วยใจปรองดองเมตตาต่อกัน ความสงบสุขมั่นคงรอยยิ้มของประเทศชาติจะอยู่ไม่ไกล ประเทศไทยเป็นของทุกคนในชาติ หันมารักเมตตาต่อกันนะครับ