ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกพรรค

3 ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่ ไลน์ (Line OA)

1 ภาพถ่ายบัตรประชาชน*
(พร้อมลายมือเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง)

2 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน*
(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัครสมาชิกพรรค พร้อมลายมือเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง)

3 ถ่ายรูปตนเองคู่กับบัตรประชาชนของท่าน*
(ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิกพรรคกับบัตรประชาชนของท่านต้องเห็นครบถ้วนชัดเจน)

4 รูปถ่ายครึ่งตัว
(ใช้สำหรับทำบัตรสมาชิกพรรค)

เพิ่มเพื่อน เพื่อส่งเอกสารทาง LINE!
ผ่านบัญชีทางการ ของพรรครวมแผ่นดิน

เพิ่มเพื่อน

4. ส่งเงินค่าสมัคร

สมาชิกพรรค รายปี 100 บาท / ปี
ตลอดชีพ 2,000 บาท

1 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าถ้อยแถลง คำตอบ และเอกสารประกอบคำขอสมัครสมาชิกพรรครวมแผ่นดินนี้ เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง หรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้พรรคเพื่อไทยทราบ พรรคอาจจะปฏิเสธคำขอนี้หรือเมื่อข้าพเจ้ามีสมาชิกภาพแล้ว พรรคอาจจะเพิกถอนสมาชิกภาพของข้าพเจ้า โดยพรรคไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงพรรคให้แก่ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ตามระเบียบที่พรรคกำหนด

2 ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อแผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน การชำระเงินค่าสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบรายปีและแบบตลอดชีพ ผู้สมัครจะต้องใช้บัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น หากท่านใช้บัญชีที่ไม่ตรงกับชื่อผู้สมัครสมาชิกพรรคในการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก นายทะเบียนสมาชิกจะไม่อนุมัติรับท่านเป็นสมาชิก และคืนเงินให้กับเจ้าของบัญชีที่โอนเงินแทนท่าน