ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกพรรค

3. ส่งเงินค่าสมัคร

สมาชิกพรรค รายปี 100 บาท / ปี
ตลอดชีพ 2,000 บาท

ชื่อบัญชี พรรครวมแผ่นดิน
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต
เลขที่ 270-2-12270-2

1 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าถ้อยแถลง คำตอบ และเอกสารประกอบคำขอสมัครสมาชิกพรรครวมแผ่นดินนี้ เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง หรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้พรรครวมแผ่นดินทราบ พรรคอาจจะปฏิเสธคำขอนี้หรือเมื่อข้าพเจ้ามีสมาชิกภาพแล้ว พรรคอาจจะเพิกถอนสมาชิกภาพของข้าพเจ้า โดยพรรคไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงพรรคให้แก่ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ตามระเบียบที่พรรคกำหนด

2 ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมแผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน การชำระเงินค่าสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบรายปีและแบบตลอดชีพ ผู้สมัครจะต้องใช้บัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น หากท่านใช้บัญชีที่ไม่ตรงกับชื่อผู้สมัครสมาชิกพรรคในการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก นายทะเบียนสมาชิกจะไม่อนุมัติรับท่านเป็นสมาชิก และคืนเงินให้กับเจ้าของบัญชีที่โอนเงินแทนท่าน

4. ส่งเอกสารใบสมัคร ที่ไลน์ (Line OA)

4.1 ภาพถ่ายบัตรประชาชน
(พร้อมลายมือเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง)

4.2 ถ่ายรูปตนเองคู่กับบัตรประชาชนของท่าน
(ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิกพรรค คู่กับ บัตรประชาชนของท่าน ต้องเห็นครบถ้วนชัดเจน)

4.3 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัครสมาชิกพรรค พร้อมลายมือเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง)

4.4 รูปถ่ายครึ่งตัว
(ใช้สำหรับทำบัตรสมาชิกพรรค)

4.5 สลิปการโอนเงิน (หลักฐานการโอนเงิน)

4.6 ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่ ไลน์ (Line OA)

เพิ่มเพื่อน เพื่อส่งเอกสาร
ผ่านบัญชี Line OA ของพรรครวมแผ่นดิน
idLine: @ttpttp

เพิ่มเพื่อน